پرداخت هزینه تبلیغات تلویزیونی صدا و سیما

پرداخت هزینه تبلیغات تلویزیونی صدا و سیما

ماده ۱۵- انواع پرداخت هزینه تبلیغات تلویزیونی و رادیویی:

الف- نقدی: (پرداخت هزینه تبلیغات تلویزیونی)

جدول تخفیف پرداخت نقدی هزینه تبلیغات تلویزیونی صداوسیما

جدول تخفیف پرداخت نقدی هزینه تبلیغات تلویزیونی صداوسیما

تبصره ۳۸:
صاحبان آگهی در همه گروه ها که شروع قرارداد آنها فروردین ماه ۱۳۹۷ است، باید حداکثر تا تاریخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۴ وجه قرارداد نقدی خود را به صورت کامل پرداخت نمایند، ملاك امکان پخش، تایید پرداخت وجوه از سوی امور مالی بازرگانی صدا و سیما است.

تبصره ۳۹:
صاحبان آگهی که تمایل به پرداخت وجه به صورت ضمانت نامه بانکی دارند، می توانند به تاریخ نیمه زمان قرارداد، ضمانت نامه بانکی ارائه نمایند.

تبصره ۴۰:
صاحبان آگهی گروه های یک و دو می توانند در هریک از رسانه ها یک قرارداد نقدی در طول سال ۱۳۹۷ منعقد نمایند.

تبصره ۴۱:
صاحبان آگهی گروه سه می توانند قراردادهای نقدی را به صورت یک ماهه، دو ماهه، سه ماهه، شش ماهه و سالانه منعقد نمایند (قرارداد هایی که شروع پخش انها از تاریخ ۱۳۹۷/۱/۱ باشد پس از اصلاح مدارك مثبته مالی می‌توانند پخش آگهی خود را از زمان عقد قرارداد در سال ۱۳۹۶ شروع نمایند.)

تبصره ۴۲:
به آن دسته از صاحبان کالا و خدماتی که در سال ۱۳۹۷ مشمول امتیازات تشویقی افزایش بودجه باشند در صورتیکه در طول دوره بیش از یک قرارداد منعقد نمایند، به آخرین قرارداد آنها امتیازات اضافه پخش بودجه و حضور مستمر تعلق می گیرد .

ب- صورت حسابی: (پرداخت هزینه تبلیغات تلویزیونی)

در صورتی که صاحبان کالا و خدمات به دلایل دولتی بودن براساس زمان و موعد پخش امکان ارائه چک به تاریخ های مورد نظر را ندارند، با درخواست بالاترین مقام تشخیص و یا معاون اداری و مالی دستگاه مربوط یا ذیحساب صاحبان کالا و خدمات صورتحساب صادر می‌گردد و طرف قرارداد موظف است حداکثر به مدت ۷روز پس از صدور صورتحساب، مبلغ آن را به حساب ذکر شده در قرارداد پرداخت نماید.

تبصره ۴۳:
صاحبان کالا و خدمات گروه سه در صورت ارائه ضمانت نامه بانکی، با تشخیص اداره کل بازرگانی صدا و سیما، ظرف مدت ۱۰ روز پس از صدور صورتحساب، امکان پرداخت مبلغ صورتحساب صادره را به حساب مندرج در قرارداد دارند.

ج- غیرنقدی: (پرداخت هزینه تبلیغات تلویزیونی)

مبلغ قرارداد گروه سوم به صورت ماهانه تقسیط و توسط صاحبان آگهی، به حساب ذکر شده در قرارداد واریز خواهد شد. اولین قسط همزمان با شروع قرارداد اخذ و آخرین قسط تا چهار ماه پس از پایان قرارداد دریافت و تسویه می شود.

تبصره ۴۴:
درصد مالیات بر ارزش افزوده هر قرارداد طبق مصوبه مجلس شورای اسلامی برای سال ۱۳۹۷ جداگانه دریافت خواهد شد
(مبلغ این مالیات جدا از مبلغ قرارداد دریافت شده و در جدول محاسبات بودجه قرار ندارد.)