قرارداد تبلیغات تلویزیونی و رادیویی

قرارداد تبلیغات تلویزیونی و رادیویی

ماده ۵- انواع قراردادها:

5-1- قرارداد تبلیغات تلویزیونی و رادیویی:

در سال جاری به منظور حمایت هرچه بیشتر ازصاحبان کالا و خدمات و استفاده حداکثری از ظرفیت ضرایب بودجه ماهانه/ سالانه، قراردادها در یک نوع متمرکز می شود لیکن در زمان انتخاب برنامه ها، ضرایب مربوط به قرارداد نوع ب و ج تلویزیونی (به ترتیب ۱۰۰ و ۲۰۰ درصد اضافه پخش) براساس سطح طبقات و بنا به درخواست صاحبان کالا و خدمات یا شرکت های تبلیغاتی، به برنامه انتخابی اعطاء می گردد. این مهم علاوه بر کاهش تعداد قراردادها و همچنین کاهش تعداد اسناد پرداختی، برای گروه های ۲ و ۳ ظرفیت بسیار مناسبی را در اختیار صاحبان کالا و خدمات قرار می دهد.

تبصره ۴:
نحوه تعیین طبقات نوع »ب«و »ج« هر ماه توسط اداره کل بازرگانی اعلام خواهد شد.

۵-۲ قراردادهای رادیویی مطابق با جداول هر گروه منعقد می شود.
۵-۳ قرارداد مشارکتی با تفاهم شبکه مورد نظر بین صاحبان کالا و خدماتی که یکی از قرارداد های فوق الذکر را داشته و قصد مشارکت به عنوان حامی مالی برنامه های رادیویی و تلویزیونی را داشته باشند، منعقد خواهد شد.

5-4- قرارداد تبلیغات فرهنگی:

۵-۴-۱ قرارداد پخش آگهی های فرهنگی با رعایت مجموعه ضوابط و مقررات پذیرش و پخش آگهی ها و در قالب جدول ذیل منعقد می شود.

جدول تخفیفات قرارداد تبلیغات تلویزیونی و رادیویی فرهنگی صدا و سیما

جدول تخفیفات قرارداد تبلیغات تلویزیونی و رادیویی فرهنگی صدا و سیما

۲- تشخیص فرهنگی بودن آگهی به عهده اداره کل بازرگانی است.
۳- میزان ریالی پخش در بسته های اول (صبحگاهی)، دوم (عصرگاهی) و سوم (شامگاهی) توزیعی یکنواخت خواهد داشت.
۴- نحوه پرداخت در این قراردادها فقط به صورت نقدی است.
۵- زمان و شبکه های تلویزیونی و رادیویی براساس ظرفیت های ارائه شده از سوی اداره کل بازرگانی تعیین و سفارش توسط صاحبان کالا و خدمات و یا شرکت تبلیغات صورت می گیرد.

5-5- قرارداد تبلیغات تلویزیونی و رادیویی محتوایی ارزشی و دینی، کتاب و فیلم های سینمایی:

گروه اول:
تولیدات محتوایی ارزشی و دینی شامل: کتاب و فیلم های ارزشی مانند دفاع مقدس- انقلاب اسلامی- خانواده- کودك و…؛
گروه دوم:
سایر تولیدات محتوایی فیلم و کتاب را مشمول می شود.

۱- عقد قراردادهای ارزشی و دینی دو گروه با رعایت مجموعه ضوابط و مقررات پذیرش و پخش آگهی ها در قالب جدول ذیل است.

تخفیفات قرارداد تبلیغات تلویزیونی و رادیویی ارزشی و دینی صدا و سیما

تخفیفات قرارداد تبلیغات تلویزیونی و رادیویی ارزشی و دینی صدا و سیما

۲- به اینگونه قرارداد ها کارمزد تعلق نمی‌گیرد.
۳- نحوه پرداخت این قراردادها فقط به صورت نقدی می باشد.
۴- زمان و شبکه های تلویزیونی و رادیویی براساس ظرفیت های ارائه شده از سوی اداره کل بازرگانی تعیین و سفارش توسط صاحبان کالا و خدمات و یا شرکت تبلیغات صورت می گیرد.